Referat fra generalforsamlingen på Vodskov Kro tirsdag den 9. april 2013 kl.20.00 

1. Til dirigent valgtes Nils Bell, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Formanden aflagde beretning:

Et travlt år med væsentlige beslutninger.

Der er solgt 201.871 m3 mod 200.800 sidste år. Opkrævet 7.77 kr. pr. m3. Det er mindre end vi må ifølge vandsektorloven. Fastholder samme pris i 2013 bl.a.fordi vi har et overskud på 235.483,- kr.

Overskud er ikke en målsætning. Det er balance eller sagt på en anden måde hold budgettet.

Vi har ikke brugt alle pengene, der var afsat til ledningsrenovering. Det råder vi bod på i 2013.

Gl. vodskov vandærk vil pr. 01.07.2013 bliver overtaget af VV, således at VV overtager forsyningspligten til Gl.VV s forbrugere og overtager distributationsnettet og boringen. Men ikke vandbehandlingsanlægget. Gl.VV har brugt mange penge over et par år til at renovere ledningsnettet således at det er ført ”up to date”. Vi bliver 220 flere forbrugere, der indtræder med samme rettigheder og forpligtelser som VV`s forbrugere.

VV overtog institutionens vandværk for nogle år siden bl.a vandbehandlingsanlæg, boringer og vandtårn. Vi ønsker at optimere driften ved at nedlægge anlæg boringer og vandtårn så snart en trykforøgerstation er etableret. Anlæggene overgå til Ål borg Kommune. Det kræver også en trykforøger fra Drøvten til bakkerne. Tingvejen er dog den primære forsyningskilde.

VV har haft nogle Nitritproblemer, som nu er løst.

VV har fået a`jourført vores beredskabsplan.

VV har startet på en ledningsrenovering davs. udskiftning. Ledninger afskrives på 75 år. Antal af brud er også en indikation for udskiftning. Vi starter på smørblomst vej og går til et stykke på syrenvej. Herefter….

Det giver naturligvis forstyrrelser men det er nødvendig for at sikre ” godt vand til tiden” eller ”hele tiden”.

Når ledningsrenoveringen er slut ( hvis den bliver det ) må bygningen på Flyet holde for. Den trænger til en kærlig hånd og VV kunne have brug for den til kontor/arkiv. Vi har meget derhjemme.

Kontor, ja så er det ingen hemmelighed at jeg tidligere har besværet mig over vandsektorloven, der har delt vandværkerne i 2 slags. Nemlig forbrugerstyret vandværk, som er en del af lokalsamfundet og med lokal opbakning samt en statskontrolleret virksomhed. ( blokhus vandværk) VV vil helst det første.

Undgå Benchmarking. Jeg har prøvet på netttet ( alt foregår elektronisk ) 2,40 meter X 1,50 meter eller ca. 60 sider A-4 sider.

VV har vedtaget regler for intern overvågning. VV skal afgive beretning hvert år. Denne skal indsendes til Konkurrencestyrelsen. Reglerne beskriver hvorledes programmet er opbygget og hvilket kriterier der skal lægges til grund for beslutninger: ( læst kriterierne )

VV har fulgt disse kriterier. Beslutningerne tages i bestyrelsen. Vi har ingen overvågning som sådan.

Prisloftsregler/ 4årig budget. Vi gør det hele. Jeg er bange for at bestyrelsesarbejdet bliver så bureaukratisk at det dræber lysten til at folk vil gå ind i et sådant arbejde. Os i bestyrelsen betragter ikke VV vandværk som en virksomhed, men vi bliver behandlet som en virksomhed med direktion og en stor administration.

Tak til bestyrelsen JM og NJH

 

Beretning taget til efterretning

3. Regnskab blev gennemgået af revisor Ole Dahl og godkendt af genneralforsamlingen

4. Der var 3 pladser i bestyrelsen på valg. Der blev foreslået genvalg af Gunnar Sørensen, Henry Bender, samt Nils Bell. Alle blev genvalgt. Til supleanter blev fore slået genvalg af Per Wimmelmann og Thomas Pedersen. Begge blev genvalgt.

5. Til revisor genvalgtes Ole Dahl.

6. Der var ingen punkter til behandling

7. Intet under eventuelt.

Nils Bell

Udskiftning af vandmålere 2018

I foråret 2018 er der udskiftet målere i følgende gader og veje:

Bygmarken, Bøgedalen, Larsen Stevns Vej, Grønningen, Smedepladsen, Smørblomstvej,

P. Jensensvej, Røllikevej, Solvænget, Langs-Banen, Englodden, Baldrianvej, Følfodvej, Skovsyrevej, Fjordskrænten, Begonievej, Kikkenborg, Skovstjernevej.