Referat af generalforsamling på Vodskov Kro Mandag den 23. april 2012

Formanden Nils Bell bød velkommen og blev

1. valgt som dirigent, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og derfor beslutningsdygtig.

2. Formanden aflagde beretning: Der er solgt 200.800 m3 vand, lidt mindre end sidste år til en m3-pris på 5,74 kr. pr. m3. I 2012 opkræves der 7,77 kr. pr.3. Der er de sidste år foretaget forhøjelser, men nu har i nået det niveau, som den nye vandsektorlov forudsætter. Prisforhøjelsen er med til at finansierer det nye moderne fremtidssikrede vandbehandlingsanlæg, der har kostet 3,9 mill. kroner.

I øvrigt har det forgange år været præget af store beslutninger og en betydelig arbejdsbyrde.

Lad mig nævne det nye vandbehandlingsanlæg på Tingvejen. Revet ned til soklen og al indmad fornyet. Stor nedgravet rentvandstank, ny råvandsledning, ny styring, nyt el, pumper, ny kloak, nyt filteranlæg osv. Vi er meget tilfredse med at byggeprocessen ikke har forstyrret vandforsyningen til forbrugerne, der har fået vand fra Hammer Bakker, Drøvten samt Langholt, der har hjulpet Liselund og Ravndalen. Vi har nydt stor gavn af den gamle råvandsledning, der nu bruges til at lede skyllevandet til bæk. Derved sparer vi en betydelig udgift til kloakafgift. Filtrene blev skyllet igennem rigtig lang tid inden de blev taget i brug. Vi deltog i alle byggemøder for at få processen til at glide bedst muligt. Tilbudene lød på 3,6 mill. Og den endelige pris blev på 3,9 mill. Ikke alt var ude i tilbud og der var også få tilkøb under vejs. Vi har været meget opmærksomme på at vandbehandlingsanlægget ligger i et parcelhuskvarter og vi synes at det færdige resultat er meget tilfredsstillende. Der skal lyde en tak til håndværkerne for fleksibilitet i byggeprocessen. Nu har vi 2 moderne vandbehandlingsanlæg, der kan klare vandforsyningen både Hammer Bakker og gl. Vodskov.

Det næste vi skal i gang med er at få udarbejdet en handlingsplan for ledningsrenovering. Den vil blive finansieret over afskrivningerne.

Siden vi overtog Vandværket i Hammer Bakker er der kommet 2 nye byggerier til. Ligesom vandsektorloven animerer til at se på det hensigtsmæssige i at have et vandtårn og et gammelt men brugbart vandbehandlingsanlæg. Vi har derfor opsagt vores aftale med Aalborg Kommune, der i 2013 får disse anlæg tilbage. Dette forudsætter at vi etablere en trygforøgerstation med 2 pumper styret fra det nye anlæg fra Tingvejen.

Vi arbejder stadig på at få etableret en aftale med gl.Vodskov vandærk med henblik på at overtage forsyningspligten og ledningsanlægget, samt boringen, som er god at have i reserve.. Vi har netop fremsendt vores krav på hvad der skal opgraderes inden vi overtager forpligtelsen. Det vil gavne alle. Gl. Vodskov nedlægger herefter sig selv efter at vandbehandlingsanlægget er ryddet og ledningsnettet er sammenkoblet. På sigt vil forbrugerne få et mere rationelt ledningssystem end i dag.

Vi er i dialog med Langholt, der har hjulpet os. Vi skal have etableret en enkel og holdbar sammenkobling.

Som tidligere nævnt arbejder vi på at undgå vandspild, det vil sige utætte ledninger og samlinger. I sommeren 2011 måtte vi konstatere forbrug om natten i institutionens område. Først efter mange såvel bestyrelsestimer som vvs-timer fandt vi utætheden. Det blev dyrt og afgiftsmæssigt koster det penge med over 10 % svind. Vi måtte konstatere et svind på 11,1% mod normalt ca. 7 %. Det vil vi gøre noget ved.

Vi er desværre omfattet af vandsektorloven med al dens bureaukrati. Vi har brugt rigtig mange timer på at fortage indberetninger. En følge er også at regnskabet opstilles på en anden måde, lige som vi i princippet er skattepligtig.. Egenkapitalen er forhøjet med 30 millioner. Til gengæld kan der afskrives store beløb på hvad der tidligere er betalt.

Jeg vil ikke komme mere ind på den lov, men der arbejdes på at løfte sådan nogen som Vodskov Vandværk ud af loven, der forudsætter en administration med direktør mv.

Regler og vejledninger til loven fylder 320 sider. Det siger lidt om hvad det er for en størrelse vi har med at gøre. Vi er overgået fra at være en forbrugerstyret forening til at være en statskontrolleret virksomhed.

Til slut vil jeg sige tak til samtlige bestyrelsesmedlemmer og bogholder for deres indsats i 2011.

Ovennævnte beretning blev taget til efterretning.

Pkt. 3 Revisor Ole Dahl gennemgik regnskab 2011 der blev godkendt med den foreslåede resultatsdisponering.

Pkt. 4 2 ud af 5 bestyrelsesposter var på valg. Følgende blev foreslået : Genvalg af Henning Poulsen og Per Jensen samt nyvalg af Per Vimmelmann. Henning Poulsen og Per Jensen blev valgt ved skriftlig afstemning. Som suppleanter valgtes Thomas Pedersen og Per Vimmelmann

Pkt. 5 Ole Dahl blev valgt.

Pkt. 6 Formanden begrundede forslaget om vedtægtstilføjelse. Der optages et lån på 2,5 millioner kroner i Kommunekredit med lånegaranti stillet af Aalborg Kommune. Løbetid 25 år fast rente på 3%. Konvertibelt. Ålborg Kommune har stillet krav til vedtægtsændringer, der blev uddelt til samtlige deltagere i generalforsamlingen. Forslaget er vedhæftet referatet. Det blev enstemmigt vedtaget, men da der ikke var mødt mindst 2/3 af andelshavere vil der blive indkaldt til en ekstraordinær kort generalforsamling. Pkt.

7 eventuelt. Der var et spørgsmål fra salen, der blev besvaret af formanden.

Udskiftning af vandmålere 2018

I foråret 2018 er der udskiftet målere i følgende gader og veje:

Bygmarken, Bøgedalen, Larsen Stevns Vej, Grønningen, Smedepladsen, Smørblomstvej,

P. Jensensvej, Røllikevej, Solvænget, Langs-Banen, Englodden, Baldrianvej, Følfodvej, Skovsyrevej, Fjordskrænten, Begonievej, Kikkenborg, Skovstjernevej.