Referat af generalforsamling i vodskov vandværk 28.04.2010 kl. 20.00 på Vodskov kro 

 

Til dirigent blev Nils Bell valgt vanen tro. Han konstaterede at generalforsamling var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Formanden aflagde beretning og nævnte at 2009 såvel driftsmæssigt som økonomisk havde været et tilfredsstillende år. Ikke så mange reparationer og et overskud på 100.000,- kr. med forøgelse af egenkapitalen til følge.

Bestyrelsen har især beskæftiget sig med

1. Hammer Bakkers tilslutning til VV. Det skete pr. 1.januar 2010

2. Modernisering af Tingvejens vandværk, nu da Drøvten er fuldstændig tilendebragt med to ny erstatningsboringer.

3. En drøftelse af den fremtidige struktur, altså hvordan vi får et korrekt samspil med boringernes kapacitet/ vandbehandlingsanlægenes kapacitet og forbrugsmønsteret. Hvilket niveau for forsyningssikkerhed sammenholdt med en rational drift.

4. Vandsektorlovens betydning for VV. Formanden var skeptisk overfor loven. Det blev udtrykt således: Vi går fra et forbrugerstyret til en virksomhed med stærk offentlig kontrol med megen bureaukrati.

Ad.1-3 Der arbejdes videre med disse problemstillinger i den kommende tid. Formanden gav nogle betragtninger på generalforsamlingen.

Ad. 4. administrativ udfyldes de elektroniske skemaer af kasseren og VV`s revisor sammen med formanden.

Der blev informeret om at der opkræves gebyr ved forsent selvaflæsning.

Efter besvarelse af enkelte spørgsmål blev beretningen taget til efterretning.

Jytte Mariager gennemgik det fremlagte regnskab for 2009. Regnskabet havde en ren revisorpåtegning og blev godkendt efter besvarelse af et par spørgsmål.

Per Jensen og Henning Poulsen blev genvalgt til bestyrelsen. Som suppleant valgtes Kaj Mygind og Jørgen Hoffmeier.

Til generalforsamlingsvalgt revisor genvalgtes N.J.Mikkelsen.

Udskiftning af vandmålere 2018

I foråret 2018 er der udskiftet målere i følgende gader og veje:

Bygmarken, Bøgedalen, Larsen Stevns Vej, Grønningen, Smedepladsen, Smørblomstvej,

P. Jensensvej, Røllikevej, Solvænget, Langs-Banen, Englodden, Baldrianvej, Følfodvej, Skovsyrevej, Fjordskrænten, Begonievej, Kikkenborg, Skovstjernevej.