Referat af generalforsamling den 21 april 2009 på Vodskov kro 

1. Til dirigent valgtes Nils Bell, der konstaterede at denne var indkaldt lovligt og dermed beslutningsdygtig. Dirigenten meddelte at der under punkt 6 skal behandles godkendelse af overtagelse af institutionens vandværk.

2. Formanden aflagde beretning og anførte at det ikke er som i gamle dage at drive vandværk i dag. Der stilles mange krav og der er mange offentlige forskellige interesser i et vandværk af VV`s størrelse. Rapport om bæredygtig vandforsyning samt lov om vandsektorens organisering mv..

Men først om året der er gået i hovedpunkter:

Drøvten vandværk er nu færdig og i god drift. Fremtidssikringen blev dyrere end budgetlagt. Dette skyldes forskellige sammenvirkende årsager, herunder også tilvalg når man nu først er i gang. Vi er tilfredse med resultatet.

Sammenholdt med store udgifter til Drøvten er der i 2008 sket langt flere reparationer end normalt og også flere end budgetteret. Det betyder at vi kommer ud med et underskud på små 100.000,- samt at vi har måttet revurdere vores afskrivningsprofil væsentligt. De investeringer vi har foretaget i 2007 og 2008 har vi aktiveret på statussiden og afskrevet dem med en afskrivningsprocent anbefalet af branchen. helt ioverensstemmelse med almindelige regnskabsprincipper. Vi har ikke optaget ejendomme/bygninger og ledninger som aktiver, idet vi anser dem som fuldt afskrevet. Men det kan være at vi bliver nød til det, når den nye lov træder i kraft.

Som nævnte har vi haft mange brud der alle har været uforudsigelige. Dette gør at vi på sigt skal have foretaget en ledningsanalyse.

Men inden er bestyrelsen begyndt at se på Tingvejens anlæg, der kræver en omfattende renovering, modernisering og fremtidssikring både kapacitetsmæssig og bygningsmæssig. Indvindingssiden har voldt os problemer og vi har et samarbejde med Niras med henblik på at få en løsning. Indvindingspumperne kører ikke optimalt og driftsmæssig fornuftigt. Noget tyder på at der er en flaskehals. Med en sigt på f. eks 15 år skal Tingvejen være det primære værk til forsyning af vand.

Rapporten om bæredygtig vandforsyning nævner at det er boringerne, der forsyner tingvejen, der skal satsets på i fremtiden. Rapporten har nogle anbefalinger, som VV vil tage alvorlig. På sigt kan der blive tale om dyrkningsaftaler med naboerne til boringerne, der i øvrigt også foreslås yderligere sikret.VV er tilfreds med rapporten

VV tror at vi er længere fremme end andre private vandværker, men vi kommer også i offentligheden søgelys på grund af den nye lov, der stiller særlige krav til vandværker, som sælger mere end 200.000 m2 vand om året. Og det gør vi.

Det skal nævnes at det at drive et værk af vodskovs karakter snart er en fuldtidsopgave med alle de – forståelig nok – krav til sikker, bæredygtig, effektiv drift.

Forbrugerne kræver også dette. Men det betyder langt mere bureaukrati og administration.

Det er en spændende opgave og den fremtidige opgave kan prioriteres således:

a. fremtidssikring af Tingvejen evt. bygning af et nyt værk i området. Under alle omstændigheder nedrivning af selve huset.

b.ledningsanlyse af ledningerne tilstand samt evt. ændring af trykzoner og rationel placering af ventiler

c. systematisk udskiftning af ledninger, dvs. at forebygge brud.

Alt det kræver naturligvis grundig forarbejde og analyse således at bestyrelsen har et godt beslutningsgrundlag.

Og så kræver det også en finansiering, som jeg er sikker på at pengeinstitutter vil være behjælpelige med og forbruger vil være med til at betale. Vi kører videre med samme vandafgift i 2009 som den var i 2008. I budgettet er der afsat 450.000,- til renovering af værker.

En ting kan jeg love : der vil ske noget, fordi fremtidens krav er store således at vi må betragte vandværksdrift som en virksomheden (andelsvirksomhed, dvs der er ingen der skal have udbytte men det må være fremtidens forbruger der skal betale for at være sikker på at få godt og sikker vand leveret effektivt og i nødvendig mængde på en sikker måde.

3. Revideret regnskab blev gennemgået og godkendt.

4.Til bestyrelsen valgtes Henry Bender, Gunnar Sørensen og Nils Bell . Som suppleanter valgtes Kaj Mygind og Jørgen Hoffmeyer.

5. Til revisor og suppleant valgtes N.J. Mikkelsen

6.Formanden redegjorde for forhandlingerne med kommunen om VV`s overtagelse af institionens vandværk herunder også for baggrunden. Udgangspunktet er at det ikke skal koste VV´s forbruger noget. VV overtager hele det tekniske anlæg til og med stophane og får skøde på de arealer hvor der er bygninger og boringer. Institutionerne skal betaler alle udgifter, der er forbundet med de krav, der er stillet til anlægget i en rapport, der er lavet i den anledning. i princippet som enhver anden overtagelse af vandværk.Det eneste specielle er, at VV selv udfører opgave og lånefinansierer dette. således at Institutionerne betaler renter og afdrag samt administrationsgebyr. Institutionerne skal betale den til enhver tid opkrævede afgift + en særlig fast afgift, som bort falder når lånet mv. er tilbagebetalt om ca. 7 år.

VV får en forsyningssikkerhed ved overtagelsen.

Det har ikke været helt uden teknisk/adminstrativ problemer, men disse kan løses.

Generalforsamlingen godkendte principbeslutningen.

7. eventuelt

Udskiftning af vandmålere 2018

I foråret 2018 er der udskiftet målere i følgende gader og veje:

Bygmarken, Bøgedalen, Larsen Stevns Vej, Grønningen, Smedepladsen, Smørblomstvej,

P. Jensensvej, Røllikevej, Solvænget, Langs-Banen, Englodden, Baldrianvej, Følfodvej, Skovsyrevej, Fjordskrænten, Begonievej, Kikkenborg, Skovstjernevej.