Referat af ekstraordinær generalforsamling i Vodskov Vandværk afholdt på Vodskov Kro onsdag den 16. maj 2012. 

Til dirigent valgtes Nils Bell, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Eneste punkt på dagsordenen var bestyrelsens forslag til vedtægtsændring:

Sålænge lån på 2.5000.00 kr. til Kommunekredit med kommunegaranti løber er det en betingelse:

- at det forudsættes, at garantien først kan indløses efter såvel selskabets som dets medlemmers indbetalinger
- at Aal borg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld,
- at Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld,
- at Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, og
- at Aalborg Kommune skal godkende selskabets evt. opløsning.

Den i § 11 anførte dagsorden pkt. 5 nævnte valg af revisorsuppleant udgår.

Dette forslag blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen den 23 april 2012, men da der ikke var mødt tilstrækkeligt mange medlemmer blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte.

Generalforsamlingen hævet.

Udskiftning af vandmålere 2018

I foråret 2018 er der udskiftet målere i følgende gader og veje:

Bygmarken, Bøgedalen, Larsen Stevns Vej, Grønningen, Smedepladsen, Smørblomstvej,

P. Jensensvej, Røllikevej, Solvænget, Langs-Banen, Englodden, Baldrianvej, Følfodvej, Skovsyrevej, Fjordskrænten, Begonievej, Kikkenborg, Skovstjernevej.