Referat af generalforsamlingen på Vodskov Kro den 15.04.2015 kl.20.00

1.Til dirigent valgtes Nils Bell, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Formanden aflagde beretning for året 2014.

Der er solgt 217.268 m3 og udpumpet 225.783 m3 vand. Det er et svind på 3.77%, hvilket er meget tilfredsstillende. Det skyldes helt sikkert effekten af vores renoveringsprogram. Vi udskifter gamle vandrør og omlægger uhensigtsmæssige strækninger.

Vi har fastholdt vandprisen, som er udarbejdet i henhold til reglerne i vandsektorloven. Vandforbruget er stadig nedadgående målt pr. forbruger. I 1998 blev der alene fra Drøvten og Tingvejen solgt 230.000m3 med færre forbrugere dengang end der er nu. Mange forbrugere er kommet til siden. Gl. Vodskov og Institutionen m.fl.

Resultatet er efter almindelig opfattelse meget tilfredsstillende, men et driftsresultat på 478.000,- kr. er for højt. Det skyldes væsentligt 2 forhold. Der er ikke foretaget de renoveringsarbejder og nye investeringer, som var planlagt og budgetteret, samt at vi ikke kommer til at betale den skat, som vi havde forudsat. Det er der rådet bod på i 2015. Vandprisen er nedsat fra 7.77 til 5.79 kr.

Vi har en pæn egenkapital og speciel likvid indestående. Men der er bevidst ud over ovennævnte. Pengene skal anvendes.

Formanden redegjorde for skatteforholdene set på baggrund af møder i FVD og vores omskrivning af løbende sager, der nu er afgjort. VV har accepteret Skats angivelser for indkomstårene 2011 og 2012. Skattevæsenet har nedsat de bogførte værdier til 20% af de værdier, vi ifølge vandsektorloven skal anvende. Negative angivelser i begge årene, altså ingen skat. Men nu skal vi investere for at undgå skat, hvilket er godt timet i forhold til vores planer.

I øvrigt er det med stor beklagelse at vi må konstatere at politikerne ikke kan blive enige om ændringerne af vandsektorloven. Den dræner enhver lyst til at gøre et stykke arbejde. Magen til bureaukrati skal man lede længe efter. Og det er ikke til forbrugernes fordel. Vandprisen er steget og vi har end ikke gået helt op, ligesom vi sætter prisen ned i år. Og hvis vi ikke lige skulle bruge pengene, kunne prisen komme længere ned. Formuen vil blive brugt til udnyttelse af 2 boringer i Hammer Bakker samt etablering af en råvandsledning fra disse til Drøvten Vandbehandlingsanlæg.

Formanden redegjorde for det nærmere forløb angående råvandsledningen herunder Drøvtens fremtidige anvendelse.

I 2010 udarbejdede vi en strategiplan og det er dejligt at se, at det snart er fuldført. Beslutningerne er taget. Vi mangler kun udførelsen af optimal benyttelse af boringerne i Hammer Bakker. Disse boringer kan grundvandsikres, hvilket boringerne på Drøvten ikke kan. Det tidligere vandbehandlingsanlæg på Flyet er blevet istandsat også som beskrevet i planen. Vi bor i et parcelhuskvarter, og skal have nogle acceptable ejendomme. Lige brugen af bygningen kan diskuteres, men jeg tror vi på sigt kan få et lille kontor/arkiv /lille lager.

En pudsighed i regnskabet er at gæld til forbrugerne og tilgodehavendet er stort set det samme. Dvs. samlet set er der balance i a`contoopkrævningen.

Vi har en meget indvolverende og arbejdsom bestyrelse, helt bevidst, alle har kompetencer, som kan bruges i det daglige og bliver brugt. Jeg vil gerne sige tak for godt samarbejde i året der gik til kollegaerne, men sandelig også til vores bogholder for et solidt, engageret arbejde og tak til NJH godt samarbejde. Det er altså ikke noget ved at sidde steder, hvor det er træls. Det skal være sjovt at være på arbejde. Kun vandsektorloven kan ødelægge humøret. Vi er desværre blevet en statsstyret virksomhed. Jeg håber på, at der snart bliver valg, så Christiansborg kan lave noget fornuftigt: ”ændre vandsektorloven, således at kun de store selskaber må døje med denne lovs regler” og således, at vi andre får lov til at bruge vores sunde fornuft.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

4. Der var 3 medlemmer af bestyrelsen, der var på valg nemlig Henry Bender, Gunnar Sørensen, og Nils Bell. Alle blev genvalgt. Som suppleanter valgtes Poul Bluhm, Vodskov Byvej 38 som 1.ste suppleant og Erling Mikkelsen, Kløvermarken 27 som 2.den suppleant.

5. Til revisor valgtes Ole Dahl

6. Der var ingen indkomne forslag.

7. Eventuelt

Udskiftning af vandmålere 2018

I foråret 2018 er der udskiftet målere i følgende gader og veje:

Bygmarken, Bøgedalen, Larsen Stevns Vej, Grønningen, Smedepladsen, Smørblomstvej,

P. Jensensvej, Røllikevej, Solvænget, Langs-Banen, Englodden, Baldrianvej, Følfodvej, Skovsyrevej, Fjordskrænten, Begonievej, Kikkenborg, Skovstjernevej.