Referat fra generalforsamling på Vodskov kro den 23-04-2014 kl. 20.00.

 1. Til dirigent valgtes Nils Bell, der konstaterede at generalforsamling var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

 2. Formanden af lagde beretning for året 2013, som blev taget til efterretning.

Han nævnte bl.a. at der var solgt 211.192 m3 vand incl. et halvt år fra Gl. Vodskov vandværk. Der er nu 1442 kunder. Vodskov Vandværk har nu 48,3 km. rentvandsledning + overtaget ledningsnet fra Gl. Vodskov 4.7 km. eller i alt 53 km. Vi har for 3.die eller 4.de år i træk fastholdt prisen på vand. Der er oppumpet 228.214 m3 vand, udpumpet 224.327 m3 og solgt 211.192 m3, hvilket giver et spild på 5,8%. Der er meget tilfredsstillende.

Vi har haft tilsynsbesøg fra Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne og fået en rapport på 36 sider i august 2013. Værkerne er pæne og velholdte også set ud fra, at vi er en ”fødevarer producerende virksomhed.” Der er selvfølgelige bemærkninger, som vi har efterkommet.

Mange store beslutninger er blevet gennem ført i 2013. Vi er slået sammen med Gl. Vodskov; det skete uden problemer. Ingen mærkede noget, vi er meget tilfredse hermed. VV har kun overtaget ledningsnettet og forpligtelsen til at levere vand, men ikke selve selskabet eller behandlingsanlægget. Administrativt gik overtagelsen som forventet.

Vi nedlagde vandtårnet i Institutionsområdet sammen med vandværket samme sted. Dette blev erstattet af en trykforøger. Denne proces forløb også uden problemer. Vandtårn og vandværk er overgået til kommunen. Boringerne er p.t. taget ud af drift.

De to moderne værker Drøvten og Tingvejen kan klare leveringen til det øgede antal forbrugere ( 1000 til 1442 ). Ja de 1442 forbrugere bruger faktisk mindre vand end de 1000 gjorde i sin tid. Vi tænker hele tiden på at optimere værkerne, uden at gå på kompromis med kravet om rent vand.

 1. Vi har sat en undersøgelse i gang med at få en faglig vurdering af, om det kan betale sig at hente vand fra Institionsboringerne samt boringen ved Gl. Vodskov. Altså en råvandsledning til Drøvten Vandværk. Kildepladsen ved Drøvten er sårbar og kan ikke grundvandssikres. Der er ikke p.t. behov, men fremtiden kan kræve det. Da der kan forekomme en forurening her, må vi tænke langsigtet. Da dette er et mega projekt ville det være rart at have lidt på kistebunden, selvom vandsektorloven ikke er begejstret herfor. De vil hellere have, at vi låner pengene i stedet for. Vi sætter pris på en stabil pris over en længere periode. Hvis I en dag ser at vandprisen falder, skyldes det, at vi ikke investerer nok i forhold til budgettet.

 2. Apropos vandsektor loven, har der været foretaget en evaluering af loven af flere uvildige firmaer. Konklusion: der er for megen bureaukrati specielt for små værker som os, der ikke har en administration. Forbrugerejede vandværker er mest effektive og billigst. Små værkers effektivitet ædes op af omkostninger. Bevares vi tænker mere i investeringer renoveringer i dag end vi gjorde i gamle dage.

Meget væsentlig er det, at grænsen på 200.000 m3 kan hindre sammenlægninger af vandværker, der ellers ville være hensigtsmæssige. Jeg er lidt stolt af at vi sidder med en bestyrelse, der hver især har et opgave område og som hver i sær arbejder på at sikre forbrugerne rent og godt vand og specielt på baggrund af, at det er svært at få formænd til fodboldafdelingerne i Vestbjerg og Vodskov. Her handler det om egne børn, mens VV er blevet en statskontrolleret virksomhed og ikke et forbrugerstyret vandværk.

 1. Det værste er dog at vi er blevet skattepligtige. Vores anlæg er opført i regnskabet alt i overensstemmelse ved vandsektorloven. Vi afskriver på anlægget, som en hver anden virksomhed. Men skattevæsenet vil ikke respektere vandsektorloven. De vil have at vandværkerne skal anvende nogle langt lavere værdier. Der ligger prøvesager i landsskatteretten, som vi afventer afgørelsen af. Mine notater fra et møde ” vi kommer til at betale skat af skatten”. Vi er nødt til i en vis udstrækning at lave en skatteplan.

 2. Jeg kan godt blive nervøs for sektoren. Vi er 5 i bestyrelsen. Hvis den dag måtte komme, at vi kun er 2 tilbage, kan der ikke træffes beslutninger. Er det så en udenlandsk privat, der kan se et marked i Sydeuropa, der overtager værket. Løsning at opgaverne. Engagement. Der er en stor tak til bestyrelse og Jytte der alle lægger et stort arbejde i opgaveløsningen og engagement.

Beretningen blev taget til efterretning.

 1. Regnskabet blev gennemgået og godkendt

 2. På valg til bestyrelsen er Per Jensen og Henning Poulsen. Bestyrelsen forslår genvalg. Per Jensen og Henning Poulsen blev valgt, til suppleanter valgtes Bjarne Vestergaard og Thomas Pedersen.

 3. Til revisor valgtes Ole Dahl

 4. Ingen punkter til særlig behandling

 5. Under eventuelt drøftedes forskellige forhold uden for referat.

Udskiftning af vandmålere 2018

I foråret 2018 er der udskiftet målere i følgende gader og veje:

Bygmarken, Bøgedalen, Larsen Stevns Vej, Grønningen, Smedepladsen, Smørblomstvej,

P. Jensensvej, Røllikevej, Solvænget, Langs-Banen, Englodden, Baldrianvej, Følfodvej, Skovsyrevej, Fjordskrænten, Begonievej, Kikkenborg, Skovstjernevej.