Referat af generalforsamling i Vodskov vandværk 27.04.2011 kl. 20.00 på Vodskov kro.

Til dirigent valgtes Nils Bell, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.

Dagsorden efter vedtægterne.

Formanden, Nils Bell, aflagde beretning og fortalte at 2010 havde været et begivenhedsrigt år med store beslutninger og store ikke planlagte reparationsudgifter. Det kan ses på resultatet, som giver et underskud på 10.000,- kr. . Vandafgiften blev sat op i 2010 til 4,65 kr. egentlig som følge af den nye vandsektorlov. I 2011 er m3-prisen 5,74 kr. og det må forventes at vandprisen i 2012 igen vil stige afhængig af hvad beregningerne efter vandsektorloven måtte sige til efteråret.

Der har været store udgifter til bl. andet erstatningsboringer og filteranlæg og i 2011 har vandværket måttet reparere en af de store boringer i Hammer bakker.

Ellers har bestyrelsen besluttet at fremtidssikre vandbehandlingsanlægget på tingvejen. Alt teknisk udstyr er slidt og bliver erstattet af nyt moderne tidssvarende anlæg med en optimal styring af anlægget. Det skulle gerne give en bedre driftsøkonomi og en og styring af boringerne.

Selve det fysiske hus bliver revet ned og et nyt hus bliver opført på sokkelen. Rentvandstanken, der har mange år på bagen, bliver omdannet til en opsamlingstank for skyllevand, mens der bliver bygget en ny rentvandstank. Herved får vi den sidegenvindst at vi kan føre skyllevand til grøften for derved at spare spildevandsafgift. Arbejde begynder 1. august 2011 og der vil nær fremtid blive indhentet priser. Vandbehandlingsanlægget vil være lukket i 3 måneder, så forbrugerne skal have vand fra andre anlæg. Men en ting er sikker: Jeg tror ikke at det vil gå ubemærket hen, men vi vil søge af afhjælpe forholdene bedst muligt ved at få vand fra langtholt vandværk og Institutionens vandværk og muligvis fra gl.vodskov vandværk. I maj måned vil vi prøve at lukke tingvejen ned for at få erfaringer mens vi blot kan ”åbne for hanen”.

Gl.Vodskov Vandværk har søgt om at blive tilsluttet Vodskov Vandværk, hvilket vi har sagt ja til. Der er antaget sagkyndig bistand. Situationen er den, at Gl. Vodskov Vandværkes ene af to boringer er brudt sammen, så de havde valget mellem at etablere en ny eller købe vand fra Vodskov vandværk. Da det samtidig hermed viste svært at få kandidater til bestyrelsen og dermed få vedtaget en lovlig ledelse var en overtagelse naturlig. Det kan for øvrigt også give stof til eftertanke også for Vodskov vandværk. De få, der er mødt til denne generalforsamling, har alle en eller anden relation til vandværket. Vodskov Vandværk anser det for en samfundsmæssig pligt at hjælpe Gl. Vodskov, dog uden at det kommer til at lægge Vodskov Vandværkets forbrugere til last. Det skal nok lykkes.

Som nævnte er den store boring i Vesterbæk brudt sammen. Den blev i sin tid etableret af ”vandsamarbejdet i Aalborg Kommune”. Men dette arbejde har aldrig været tilfredsstillende. Filteret har ikke kunne klare de nordjyske forhold. Det er ret utilfredsstillende at der allerede efter får skal ofres så mange penge på denne boring, der er etableret for også at kunne forsyne Langholt vandværk.

Som det blev nævnt sidste generalforsamling har vi overtaget Institionens vandværk, hvor forbrugerne betaler en særlig tilslutningsafgift, der over årerne dækker udgifterne ved tilslutningen. Her arbejder vi p.t. på at få lokaliseret et uautoriseret forbrug, men ellers skal dette område gøres færdig i nær fremtid. Der forventes to store nye tilslutninger i løbet af året. Nemlig kastanjebo og engbo.

De politiske partier har nu indset at den nye vandsektorlov er noget makværk, men nu kan de ikke blive enige om hvordan de skal rette op på fejlen. Der er gået valgkamp i vand. Ja og det er ikke engang en spøg. Loven kan meget nemt ændres, blot ved at hæve grænsen for, hvor meget vand der skal sælges, for at være omfattet af loven. Nu går det blot ud over 2 millioner vandforbrugere, der skal døje med bureaukrati og højere vandpriser.

Der laves et meget stort arbejde af bestyrelsen og vores ”halve” bogholderske. Uden dette arbejde var Vodskov ilde stedt, men det er en hel anden sag, der kan give stof til eftertanke.

Regnskabet blev gennemgået af Jytte Mariager og godkendt.

Til bestyrelse valgtes Gunnar Sørensen, Henry Bender, samt Nils Bell. Alle valg var genvalg.

Til suppleanter genvalgtes Jørgen Hoffmeyer og nyvalgtes Thomas Pedersen.

Til revisor valgtes Ole Dahl, Grindsted.

Der var ikke særlige punkter eller forslag og intet under eventuelt.

Nils Bell

Udskiftning af vandmålere 2018

I foråret 2018 er der udskiftet målere i følgende gader og veje:

Bygmarken, Bøgedalen, Larsen Stevns Vej, Grønningen, Smedepladsen, Smørblomstvej,

P. Jensensvej, Røllikevej, Solvænget, Langs-Banen, Englodden, Baldrianvej, Følfodvej, Skovsyrevej, Fjordskrænten, Begonievej, Kikkenborg, Skovstjernevej.